ubuntu nginx 安装方式测试

1.编译安装,这里就不介绍了,关于第三方扩展编译方式安装
参考:
2.简洁安装
apt install nginx
默认
3.扩展安装
apt install nginx-extras

libnginx-mod-http-fancyindex
libnginx-mod-http-echo
libnginx-mod-http-subs-filter
libnginx-mod-http-cache-purge
libnginx-mod-http-headers-more-filter
libnginx-mod-nchan
libnginx-mod-http-auth-pam
libnginx-mod-http-dav-ext
libnginx-mod-http-upstream-fair
libnginx-mod-http-ndk
libnginx-mod-http-perl
libnginx-mod-http-lua
libnginx-mod-http-uploadprogress

4.full
apt install nginx-full

libnginx-mod-http-cache-purge
libnginx-mod-http-fancyindex
libnginx-mod-http-headers-more-filter
libnginx-mod-http-lua
libnginx-mod-http-ndk
libnginx-mod-http-perl
libnginx-mod-http-uploadprogress
libnginx-mod-nchan python3-netifaces

点赞

发表评论

电子邮件地址不会被公开。必填项已用 * 标注